Τ.Π.Ε.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Παγκοσμίως πλέον κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι ενεργοί πολίτες πρέπει να είναι δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου και όχι απλοί χρήστες νέων τεχνολογιών, αφού η δεξιότητα απλής χρήσης υπολογιστών θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Για το λόγο αυτό οι Νέες Τεχνολογίες/ Πληροφορική εμφανίζονται ως γνωστικό αντικείμενο στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων τυπικής εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για το σχετικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – ΤΠΕ) διατίθεται μεν πρόγραμμα σπουδών (δηλαδή άξονες μαθησιακών στόχων, βασικά θέματα, προτεινόμενες δραστηριότητες) αλλά όχι ύλη (δηλαδή βιβλίο). Έτσι ο εκπαιδευτικός των ΤΠΕ στο Δημοτικό έχει την ευχέρεια να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ερευνητικές παρεμβάσεις που αξιοποιούν παιδαγωγικά τις ΤΠΕ και έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της μάθησης.

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες στηρίζονται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα.

  • Μάθηση προγραμματιστικών εννοιών με βάση τις ταξινομίες Bloom & SOLO
Αυτή η εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’, στα πλαίσια της θεματικής ενότητας “Προγραμματίζω τον υπολογιστή”, με προτεινόμενο χρόνο υλοποίησης τις 10 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν τις προγραμματιστικές έννοιες δομή ακολουθίας, αρχικοποίηση, γεγονότα και επικοινωνία με μηνύματα με τη βοήθεια του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει τη μάθηση καθεμιάς από τις έννοιες αυτές, με βάση ιεραρχημένες γνωστικές κατηγορίες που δημιουργούνται από την ταξινομία γνωστικών στόχων του Bloom και την ταξινομία των μαθησιακών αποτελεσμάτων SOLO.

Σχετικό άρθρο:
Διερεύνηση της μάθησης εννοιών προγραμματισμού με το Scratch από μαθητές Ε' και ΣΤ' δημοτικού με βάση μια μεικτή ταξινομία Bloom και SOLO, Πρακτικά εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" της ΕΤΠΕ, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.


  • Αξιοποίηση των wikis για τον εντοπισμό της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης
Αυτή η εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί στις τάξεις Ε' και ΣΤ', στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων “Επικοινωνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου”, “Δημιουργώ με τον κειμενογράφο” και “Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ”, με προτεινόμενο χρόνο υλοποίησης τις 24 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων και ανά τμήμα (πχ Φιλόλογοι Ε1, Φιλόλογοι Ε2, Φιλόλογοι ΣΤ1, Φιλόλογοι ΣΤ2, Ιστορικοί Ε1, κ.ο.κ.) μπορούν να συνδημιουργήσουν άρθρα wikis με θέματα σχετικά με τα μαθήματά τους Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική-Περιβάλλον, Γυμναστική-Αθλητισμός, Εικαστικά (Ζωγραφική). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μελετήσει την αυτορρύθμιση των μαθητών αναλύοντας σημασιολογικά τα σχόλια που εισάγουν κατά την αποθήκευση του περιεχομένου των άρθρων τους, πχ με βάση το μοντέλο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman.

Σχετικό άρθρο:
Η αξιοποίηση των εργαλείων σχολιασμού και συζήτησης των wikis για τον εντοπισμό της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης με την ανάλυση αλληλεπίδρασης, Πρακτικά εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΕΤΠΕ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.