Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Η διάθεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (7 TABLETS), δωρεά του Δήμου Χανίων, θα γίνει στους μαθητές/τριες με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός πληροφορικής, προβλέπονται στην ΥΑ με αρ. πρωτ.:Φ8/46284/Δ4, 14-04-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με αυτή:

Ο Διευθυντής μετά από συνεννόηση με τον Σύλλογο των Διδασκόντων, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση. Η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως:

·         το χαμηλό εισόδημα,

·         η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,

·         η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,

·         οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

 

Παρακαλούμε τους γονείς – κηδεμόνες που θα αιτηθούν τον δανεισμό των ηλεκτρονικών συσκευών – πινακίδων (Tablets) να προσκομίσουν στο Σχολείο τα παρακάτω:

·         Αίτηση προς το σχολείο, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ

·         Εκκαθαριστικό Εφορίας, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ (πληκτρολογούμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές του taxis, Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης, και κάνουμε είσοδο) ή από το λογιστή/στρια.

·         Κάρτα Ανεργίας

·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάσταση, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ (Θα εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet), ή από ΚΕΠ, Δήμο Χανίων.

 

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει:

·         Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ

·         αναλαμβάνει την υποχρέωση επιστροφής της στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και

·         είναι υπόχρεος αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

 

Παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Σχολείο μέχρι την Τρίτη 1/12/2020 και ώρες 11:00 με 15:00.